-

Maankäyttösuunnitelma ja kehityskuva 

Tyrnävän kunnan valtuusto hyväksyi maankäyttösuunnitelman 8.11.2023 § 63. 
Maankäyttösuunnitelman luonnoksen palautteet ja niihin valmistelut vastaukset käsiteltiin kunnanhallituksessa 22.5.2023 § 7. Palautteista ja vastineista koottu raportti on maankäyttsuunnitelman liitteenä.

Valmistelun aikana keväällä 2022 järjestettiin aluekohtaisia työpajoja maankäyttötavoitteiden asettamiseksi. Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä keväällä 2023, minkä jälkeen viimeisteltävä aineisto oli esillä Kesänportti -tapahtumassa toukokuussa sekä luottamushenkilöiden talousarvioseminaarissa syyskuussa. 

Maankäyttösuunnitelma on oikeusvaikutukseton suunnitelma, joka asettaa maankäytön ja kaavoituksen ja sitä kautta kuntakehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Se sisältää tilastollisia tarkasteluja maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen, työssäkäynnin ja elinkeinojen, sekä luonnon ja kulttuurin näkökulmista peilaten toteutunutta kehitystä tuleviin vuosiin asetettaviin tavoitteisiin. Kehityskuva toteuttaa kuntastrategian mukaista hallitun kasvun tavoitetta. Sitä tarkistetaan tarvittaessa kunnan linjausten mukaisesti. Maankäyttösuunnitelmaa ohjaavaa kuntastrategiaa päivitetään valtuustokausittain.

Maankäyttösuunnitelman aineisto

Maankäyttösuunnitelma, Tyrnävän maankäytön kehityskuva 2040, 8.11.2023

5,51mt .pdf Lataa

Maankäyttösuunnitelman luonnoksen palautteet ja vastine, 22.5.2023

1,29mt .pdf Lataa