-

Kasvun ja oppimisen tuki

Oppilaalle annetun yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarkoituksena on taata oppilaalle mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamiseen hänen omien edellytystensä mukaisesti sekä edellytykset jatko-opintoihin.

Oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan arjen koulutyössä esimerkiksi ryhmien joustavalla jakamisella, eriyttämällä opetusta, osa-aikaisella erityisopetuksella tai pienryhmäopetuksella sekä koulunkäynninohjaajien työskentelyllä luokissa.

Kun oppilas tarvitsee opiskelussaan säännöllisempää, laajempaa tai muutoin tehokkaampaa tukea, tuen tarvetta arvioidaan moniammatillisesti ja tarvittaessa oppilas saa tehostettua tukea. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien, opettajien ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Jos oppilas tarvitsee jatkuvasti paljon tukea opiskelussaan ja koulunkäynnissään, hänelle voidaan tehdä päätös erityisestä tuesta. Hänelle voidaan myös tarvittaessa määritellä yksilölliset tavoitteet johonkin tai kaikkiin oppiaineisiin. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta tekee sivistys­johtaja pedagogisen selvityksen ja tarvittaessa asiantuntijalausunnon perusteella. Päätöstä valmisteltaessa huoltajaa kuullaan asiassa. Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea kuvataan tarkemmin kunnan opetussunnitelmissa.