-

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapito on siirtynyt 1.1.2021 kunnalta yksityisteiden tiekunnille.

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, ylläpitovastuu on tien osakkailla. Kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Maanmittauslaitoksen tiedote uudesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista yksityisteihin liittyvään päätöksentekoon. 

Yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea Tyrnävän kunnalta rahallista avustusta vuosittain avustuskelpoisen yksityistien perusparannukseen ja kunnossapitoon. Hakemuslomakkeet ja avustusten myöntämisen perusteet ovat tämän sivun lopussa.

Kunnossapitoavustus

Tiekunta on avustuskelpoinen, mikäli tiekunnalle kuuluvia pysyvälle asutukselle johtavia tien osia on vähintään 1 km ja näitä tien osia käyttää 3 pysyvästi asuttua taloutta. Tien minimipituus tulee olla 1 km mitattuna viimeiseen vakituisesti asuttuun taloon saakka. Avustuksen suuruus vuosittaiseen kunnossapitoon on enintään 500,00 €/km mutta avustuksen suuruus määräytyy käytettävissä olevien varojen ja saapuvien avustushakemusten määrän perusteella.

Muilta osin ohjeet ja avustusperiaatteet yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin säilyvät ennallaan.

Kunnossapidon osalta tulee avustushakemukset toimittaa vuosittain 30.4. mennessä.

Yksityisteille, joilla on osittelun ulkopuolista ja kuntalaisten kannalta merkittävää läpikulkuliikennettä esim. Hirsikorventie, Niitynmaantie, avustus voi olla 30 % korotettu.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustusten osalta määrärahat ovat myös pienentyneet. Tämä tulee todennäköisesti aiheuttamaan kunnan taholta myönnettävien avustusten euromäärän pienenemiseen.

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien sillan uusimiseen, sillan kunnostamiseen ja yksityistien perusparannukseen. Sillan uusimisen, kunnostamisen ja yksityistien perusparannusavustuksen ehtona on valtiolta saatu avustus (Ely). Avustuksen suuruus siltojen kunnostamis- ja uusimishankkeissa sekä teiden perusparannushankkeissa on enintään 20 % toteutuneista kustannuksista (ELY:n hyväksymästä kustannusarviosta).

Perusparannuksen osalta tulee kuntaa informoida ennakkoilmoituksella vuosittain 30.9. mennessä, jotta tarvittavat avustuskustannukset voidaan huomioida seuraavan vuoden budjetissa.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on seuraavaa:

- Ennakkoilmoitus on toimitettu edellä mainittuun päivämäärään mennessä. Kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä avustushakemusta, jota ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kuntaan,
- Yksityistielaki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset yhteystiedot maanmittauslaitokselle sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot Maanmittauslaitokselle
Yksityistietietojen ilmoittaminen kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin 

Peruskorjausavustuksen laskenta:

Kunta vahvistaa peruskorjausbudjetin vuosittain. Tämä peruskorjausbudjetti jaetaan ELY:n myönteisen avustuspäätöksen saaneiden yksityisteiden kesken seuraavasti:
- lasketaan yksittäisen yksityistien %-osuus kyseisen vuoden ELY:n myöntämien avustusten yhteissummasta
- näin saadulla %-osuudella lasketaan yksittäisen yksityistien avustusosuus kunnan budjetista
- yksityistien omavastuu on kuitenkin vähintään 10 % ELY:n myöntämästä kustannusarviosta

Valtion avustus

Tiekunta voi hakea harkinnanvaraista avustusta valtionavustuskelpoisten yksityisteiden parantamiseen, sillan uusimiseen/kunnostamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen ELY-keskukselta.

Avin tiedote 15.3.2021

Aluehallintovirasto on muuttanut tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityistielain (560/2018) 58 § seuraavasti:

58 § Tiekunnan kokous
Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa.  Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan kokouksessa niin päätetään tai tiekunnan säännöissä niin määrätään. Tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen osallistumisen ilmoittamista varten määräajan.

Tiedotteet

Avustusperusteet yksityisteille 2024

0,08mt .pdf Lataa

Yksityistien kunnossapitoavustushakemuslomake

0,08mt .pdf Lataa

Yksityistien kunnossapitoavustushakemuslomake

0,06mt .docx Lataa