-

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, ylläpitovastuu on tien osakkailla. Kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

Yksityisteiden kunnossapito on siirtynyt 1.1.2021 kunnalta yksityisteiden tiekunnille.

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Liitteessä on Maanmittauslaitoksen tiedote uudesta Yksityistielaista ja sen vaikutuksista yksityisteihin liittyvään päätöksentekoon.
Yksityistiet 1.1.2019, 36 kt, pdf

Yksityistieavustukset

Tiekunta voi hakea Tyrnävän kunnalta rahallista avustusta vuosittain avustuskelpoisen yksityistien perusparannukseen ja kunnossapitoon. Avustushakemukset tulee toimittaa 30.4.2022 mennessä. Hakemuslomake ja avustuksen myöntämisen perusteet tämän sivun lopussa.

Kunnossapitoavustus

Tiekunta on avustuskelpoinen, mikäli tiekunnalle kuuluvia pysyvälle asutukselle johtavia tien osia on vähintään 1 km ja näitä tien osia käyttää 3 pysyvästi asuttua taloutta. Tien minimipituus tulee olla 1 km mitattuna viimeiseen vakituisesti asuttuun taloon saakka.

Avustuksen suuruus vuosittaiseen kunnossapitoon on enintään n. 1 000 €/km mutta avustuksen suuruus määräytyy käytettävissä olevien varojen ja saapuvien avustushakemusten määrän perusteella.

Yksityisteille, joilla on osittelun ulkopuolista ja kuntalaisten kannalta merkittävää läpikulkuliikennettä esim. Hirsikorventie, Niitynmaantie, avustus voi olla 30 % korotettu.

Perusparannusavustus

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien sillan uusimiseen, sillan kunnostamiseen ja yksityistien perusparannukseen.

Sillan uusiminen, kunnostamisen ja yksityistien perusparannusavustuksen ehtona on valtiolta saatu avustus (Ely tai Kemera). Avustuksen suuruus siltojen kunnostamis- ja uusimishankkeissa sekä teiden perusparannushankkeissa on enintään 20 % toteutuneista kustannuksista, enintään hyväksytyn kustannusarvion mukaan. Valtiorahoitteisissa hankkeissa avustetaan vain kunnossapitoavustuskelpoisia tienosia.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on seuraavaa:

Yksityistielaki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Linkkejä internettiin:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_ (yksityistierekisteri)

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

(Digiroad)

Valtion avustus

Tiekunta voi hakea harkinnanvaraista avustusta valtionavustuskelpoisten yksityisteiden parantamiseen, sillan uusimiseen/kunnostamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen ELY-keskukselta.

Avin tiedote 15.3.2021

Aluehallintovirasto on muuttanut tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä.

Lakiyksityistielain 58 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityistielain (560/2018) 58 § seuraavasti:

58 §

Tiekunnan kokous

Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa.

Tiekunnan kokous voidaan pitää myös sähköisessä toimintaympäristössä, jos tiekunnan kokouksessa niin päätetään tai tiekunnan säännöissä niin määrätään.

Tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen osallistumisen ilmoittamista varten määräajan……….

Tiedotteet

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

0,12mt .docx Lataa

Avustusperusteet yksityisteille

0,10mt .pdf Lataa

Yksityisteiden kunnossapito siirtyy tiekunnille 1.1.2021

0,10mt .pdf Lataa