-

Tiedote  5.8.2021

Tyrnävän kirjastopalvelut temmesläisille

Tyrnävän kunnanhallitus päätti 14.6.2021 lakkauttaa Temmeksen sivukirjaston toiminnan 1.8.2021 alkaen. Tyrnävän kunnankirjaston palvelut keskitetään jatkossa pääkirjastoon eli Myllykirjastoon.

Myllykirjasto palvelee elokuussa vielä kesäaukioloaikojen mukaisesti eli kirjasto on avoinna arkipäivisin. Myllykirjaston (Meijerikatu 3, Tyrnävä) aukioloajat ovat: ma - ke klo 12-19, to klo 9-16 ja pe klo 12-16. Lehtisali on omatoimikäytössä jo kello 9 alkaen.

Tyrnävällä liikennöi JS Matkat Oy -palveluliikenne. Liikenteen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten kuljetuspalveluja. Palveluliikenne mahdollistaa asiointikyydit Myllykirjastoon. Palveluliikenne toimii arkipäivisin ma–pe klo 7.30– 15.00 välisenä aikana. Palveluliikenteellä on kiinteitä kuljetuksia, mutta niiden väliajoilla palveluliikenne toimii kutsuliikenteenä. Eli asiakas voi tilata kyydin itselleen puhelinnumerosta 050 321 4190.

Torstaisin Myllykirjasto avautuu jo kello 9, ja tuolloin palveluliikenteen kiinteä kuljetuskin suuntautuu Tyrnävän kuntakeskukseen. Palveluliikenteen maksu asiakkaalle vastaa Oulun seudun joukkoliikenteen mukaista vyöhykehintaa. Kuljettaja perii omavastuuosuuden asiakkaalta. Lisätietoja palveluliikenteestä: www.tyrnava.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaantyneidenpalvelut/palveluliikenne.html

Temmeksen taajamassa tarjotaan jatkossa kirjastoaineistoa mobiilikirjaston eli kirjakaapin avulla. Kirjakaapin hankintaprosessi on käynnissä. Kuntalaisia tullaan alkusyksyn aikana osallistamaan kirjakaapin sijoituspaikan valinnassa.

Hakeutuvien ja jalkautuvien kirjastopalveluiden kehittämistä jatketaan. Eri-ikäisten kuntalaisten lukuinnostusta, -taitoa ja digiosaamista pyritään lisäämään kohdennetuilla toimenpiteillä, joista tiedotamme joko yleisesti tai suoraan kohderyhmille.

Lisätietoja:

Myllykirjasto,  Meijerikatu 3,  91800 Tyrnävä, p. 050 316 8775  tai  p. 050 590 3652   (työhuone), kirjasto@tyrnava.fi

Helena Rinnekangas, kirjastonhoitaja, p. 040 182 8324

Elina Huurre, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja p. 044 497 1240

 


 

Tyrnävän kirjaston ja kyläyhdistysten runopolut

Tyrnävän kirjaston ja tyrnäväläisten kyläyhdistysten yhteistyössä toteuttamat runopolut ovat kierrettävissä heinäkuun ajan. 

Runopolkuja löytyy viideltä eri kylältä: Markkuun luontopolulta, Suutarinkylän kuntopolulta, Murrosta Muinaisrannan ja Peuraniemen väliseltä metsäiseltä kevyen liikenteen väylältä, Temmeksen kylältä leikkipuistosta alikulun kautta kirkolle sekä kirkonkylän kuntoradalta joen varresta.

Ajo-ohje Suutarinkylän kuntopolulle: Tyrnävältä tultaessa käänny Kylmäläntie 157 kohdalta oikeaan, aja noin 550 m ja käänny oikeaan, jatka vielä 800 m, oikealla hirvikämppä, jonka vierestä kuntorata lähtee.

Poluilla olevat runot ovat pääasiassa tyrnäväläisten Irma Kupiaisen, Jouko Pelkosen ja Pia Ronkaisen runoja, joita täydentävät muutamat Saima Harmajan, Uuno Kailaan ja Eino Leinon runot.

Runopoluilla halutaan innostaa ihmisiä liikkumaan ja tutustumaan kunnan eri kyliin. Kaikilla kylillä polut on sijoitettu siten, että kuntalaisten on helppo vierailla niillä, vaikka kyseinen kylä tai reitti ei olisikaan ennestään tuttu. Runopoluilla halutaan myös tuoda runot lähelle ihmisiä ja tutustuttaa heitä paikallisiin kirjailijoihin. Toivomme runopolkujen tarjoavan ihmisille positiivisia kokemuksia luonnossa.

Tiedote Tyrnävän kunnankirjaston kuntavaaliehdokkaille tekemästä kyselystä

Tyrnävän kirjasto toteutti toukokuussa 2021 kuntavaaliehdokkaille verkkokyselyn kirjastopalveluista ja niiden kehittämisestä. Kysely lähetettiin paikallisosastojen puheenjohtajien kautta kaikille 76:lle ehdokkaalle. Vastauksia kyselyyn saimme vain 12 henkilöltä, johon saattoi vaikuttaa se, että vastausaikaa oli vain viikko.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kuntavaaliehdokkaat ovat pääasiassa kirjastoa käyttäviä kuntalaisia. Vastaajat kertoivat kirjaston merkitsevän heille mm. ekologista kirjallisuuden hankkimiskeinoa omaan ja perheen käyttöön, tietoa ja uusien asioiden oppimista, tapahtumapaikkaa sekä omaa aikaa.

Vastaajat pitivät tärkeänä kirjaston toteuttamaa lasten ja nuorten lukemaan innostamistyötä, jota on viime aikoina ollut yhä enemmän. Tämän resurssin toivottiin olevan jatkossakin kirjaston käytössä. Vastaajat olivat kuitenkin myös sitä mieltä, ettei muitakaan asiakasryhmiä sovi unohtaa ja sekin nähtiin kehittämisen arvoisena työnä. Myllykirjastomiljöö koettiin jo itsessään osaksi tyrnäväläistä kulttuuria ja identiteettiä.

Merkille pantavaa on se, että kuntavaaliehdokkaiden tulevaisuuden kirjasto on vastausten perusteella hyvin pitkälle sellainen kuin kirjasto on jo tänä päivänä: avoin ja tasa-arvoinen paikka, missä jokainen kuntalainen voi viettää aikaa, kokea kulttuurielämyksiä, oppia uusia asioita ja tuntea olevansa tärkeä osa kuntayhteisöä.

Vastaajat toivoivat kirjastotiloihin yhä enemmän eri-ikäisiä kuntalaisia kokoavia tapahtumia mm. lukupiirejä ja porinapiirejä, joissa kunnanvaltuutetut olisivat mukana keskustelemassa kuntalaisten kanssa. Myös digitaitojen opastamisen merkitys nousi vastauksissa esille: ”Tiedonhankkimis- ja digitaitokursseja/opastusta järjestäisin myös iäkkäämmille ihmisille, jotka eivät välttämättä osaa käyttää nykytekniikkaa. Tätä palvelua pitäisi myös markkinoida.”

Kysyimme ehdokkailta, että mikä heitä motivoi yhteisten asioidenhoitamiseen. Vastaajat kertoivat haluavansa kuntaan yhä enemmän kuntalaisia kuuntelevaa ja osallistavaa päätöksentekoa, jollaisia viime aikoina toteutetut osallistamis- ja kuulemistilaisuudet ovat vastaajien mielestä olleetkin. ”Teams-kokoukset eri asioiden ympärillä ovat olleet hyviä ja toivottavasti jatkuvat.”

Kirjasto jatkaa työnsä tunnettavuuden esille tuontia ja kutsuu kunnanvaltuutetut tutustumaan kirjastotyöhön syksyllä 2021.


Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuudet ja kirjastokysely Tyrnävän kirjastopalveluista

Kirjastopalvelut keräsivät kuntalaisilta kokemuksia, näkemyksiä ja palautetta Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuuksissa sekä kirjastokyselyllä Tyrnävän kirjastopalveluista. 

Verkkokeskustelutilaisuuksia järjestettiin kahtena iltana (18.5. ja 20.5.) yhteensä neljä ja niissä saatiin yhteensä 223 kommenttia liittyen muun muassa kirjaston aineistoihin, tiloihin ja tapahtumiin.  Kuntalaiset antoivat monia hyviä ehdotuksia, jotka ovat helposti ja nopealla aikataululla toteutettavissa. Kirjaston aineistoon liittyvissä toiveissa tuli vahvasti esiin urheiluvälineiden lainausmahdollisuus. Lisäksi toivottiin asiakkaiden käyttöön ompelukonetta. Kirjaston olemassa olevia fyysisiä tiloja pidettiin tärkeinä. Kuntalaiset toivoivat myös lisää lapsille ja lapsiperheille osoitettuja tilausuuksia ja tapahtumia. Kaikkiin tilaisuuksissa annettuihin kommentteihin voi tutustua osoitteessa: https://padlet.com/jannakumpula/phxey3yzfi1df9n7

Kirjastokysely oli vastattavissa sekä verkon kautta että kirjastoissa paperisena lomakkeena 17.–23.5.2021 välisen ajan. Kyselyllä pyrittiin selvittämään kuntalaisten kirjastopalvelutarpeita ja sitä, millaisia Tyrnävän kirjastopalvelut voisivat tulevaisuudessa olla. Lomakkeessa kysyttiin muun muassa vastaajien mielipiteitä  kirjaston nykyisistä palveluista, toiveita tulevaisuuden kirjastopalveluihin, verkko- ja e-kirjaston käyttöä sekä tyytyväisyyttä kirjastojen aukioloaikoihin. Kyselyyn saimme kaiken kaikkiaan 105 vastausta.

Kyselyn vastaajia pyydettiin ilmoittamaan asuinpaikka, jonka mukaan eri alueiden asukkaiden toiveet tulivat hyvin esille. Vastaajat, joiden asuinpaikka on kirkonkylä (44 vastaajaa) ja käyttävät enimmäkseen Myllykirjastoa, ovat pääosin tyytyväisiä kirjastoon ja aukioloaikoihin, mutta lisäksi toivottiin omatoimikirjastoa. Temmeksen asukkaat (37 vastaajaa), jotka käyttävät enimmäkseen Temmeksen kirjastoa, toivoivat Temmeksen kirjastolle parempia tiloja ja lisää aukioloaikoja sekä kirjaston pysyvyyttä Temmeksellä. Murrossa asuvat (16 vastaajaa) käyttävät Myllykirjaston lisäksi enimmäkseen Kempeleen kirjastoa, he toivoivat omaa kirjastotilaa, kirjakaappia tai kirjastoautopalvelua. Muiden kylien asukkaiden (8 vastaajaa) toiveissa nousi esiin mm. kotipalvelu ja monitoimiauto, josta kirjastopalveluiden lisäksi olisi saatavilla myös kunnan muita palveluita.

Verkkokirjastoa ilmoitti käyttävänsä n. 60 % vastaajista. Huomioitavaan oli kirjaston tarjoamien e-aineistojen vähäinen käyttö, sillä kaikista vastaajista vain n. 20 % ilmoitti käyttävänsä niitä. Toisaalta digiopastukset olivatkin vastaajien toiveena verkkotilaisuuksissa sekä kirjastokyselyssä.

Verkkotilaisuuksissa ja kirjastokyselyllä kerättyä aineistoa analysoidaan ja hyödynnetään jatkossa Tyrnävän kirjastopalveluiden kehittämisessä.

Kiitokset kaikille osallistujille ja vastaajille!


Kirjastot palvelevat jälleen normaalisti

Myllykirjasto palvelee taas 25.5.2021 alkaen normaalein aukioloin, myös Meijerikadun puoleinen ovi on auki ja aineiston palautukset aukioloaikoina pyydetään tuomaan palautustiskille. Lehtisali on avoinna arkisin klo 9 lähtien kirjaston sulkeutumiseen saakka. Asiakasmäärärajoitus on poistunut. Maskisuositus on edelleen käytössä.

Temmeksen kirjaston (Temmestupa) ovi on myös auki normaalein aukioloin.


Tyrnävän kirjaston koronavuosi 2020 tilastojen valossa

Tyrnävän kirjastojen toimintaan vaikutti eniten vuonna 2020 koronarajoitukset sekä Temmeksen kirjaston tilojen sulkeminen 1.6.2020 alkaen sisäilmaongelmien vuoksi. Temmeksen kirjasto toimii nyt toistaiseksi yhteiskäyttötiloissa Temmestuvalla (Takalontie 7) rajoitetuin palveluin ja lainattavana hyvin suppea kokoelma.

Myllykirjasto oli koronan vuoksi kokonaan suljettuna 1,5 kuukautta ja lisäksi palveli rajoitetusti 2 kuukautta, Temmeksen kirjasto oli kokonaan suljettu peräti 4,5 kuukautta ja toimi rajoitetusti 5 kuukautta. Nämä toimet vaikuttivat selvästi lainauksien ja kävijöiden kokonaismäärään.

Tyrnävän ja Temmeksen kirjastojen tilastoja 2019–2020

 

2019

2020

Kokonaislainaus

101 102

94 204

E-kirjojen lainaus

886

1 389

E-lehdet

3 831

9 800

Lainaajat

2 296

2 079

Fyysiset käynnit

48 766

36 676

 

Koronarajoitusten aikana kirjaston tarjoamien e-aineistojen suosio kasvoi huomattavasti, etenkin e-lehtien käyttö kasvoi yli 150 %.

Ilon aiheitakin oli, kun kirjastoon palkattiin helmikuun alussa 2020 osa-aikainen lasten- ja nuorten kirjastovirkailija, jonka tehtäviin on kuulunut mm. kirjavinkkauset koulujen oppilaille. Vinkkaukset koululuokille ovat olleet hyvin toivottuja ja saaneet paljon hyvää palautetta. Tämä toiminta näkyi positiivisesti käyttäjäkoulutustilastoissa. Osallistujien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 455 osallistujasta 1090 osallistujaan.

Lasten- ja nuorten kirjastovirkailija järjesti pienille lapsille satuhetkiä, kesällä ulkona Tyrnävän eri puistoissa ja koronarajoitusten aikana myös virtuaalisesti kulttuuritoimen YouTube-kanavan kautta.

Digiloikka siis otettiin kirjastoelämässäkin ja osa kirjavinkkauksista sekä käyttäjäkoulutuksista järjestettiin virtuaalisesti.

Rajoituksista huolimatta kirjasto pyrki palvelemaan erityisesti päiväkoti- ja koululaisryhmiä kokoamalla heille valmiiksi kirjapaketteja toivotuista aiheista, tätä palvelua käytettiinkin ahkerasti.


Tyrnävän kirjastolle valtionavustuksia

Tyrnävän kunta on hakenut ja saanut valtionavustusta kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoista. Tyrnävän kunnankirjasto sai 1.3.2021 saapuneella päätöksellä valtionavustusta kahteen hankkeeseen. Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hanke sai 15 000 euron avustuksen ja Myllykirjasto omatoimikirjastoksi sai samoin 15 000 euron valtionavustuksen.

Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hankkeen tavoitteena on tuoda kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia ja lisätä kirjaston saavutettavuutta ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Tämä toteutetaan hankkimalla 1–2 mobiilikirjastoa eli kirjakaappia, jotka sijoitetaan kunnan eri kyliin. Kirjakaappien avulla kirjaston aineistoa pystytään tarjoamaan myös niille kuntalaisille, jotka eivät esimerkiksi heikosta sisäisestä joukkoliikenteestä tai kulkuneuvon puuttumisesta johtuen pysty asioimaan kirjastossa. Mobiilikirjastolla vastataan ennen kaikkea lapsia kotonaan hoitavien sekä ikääntyneiden kirjastoaineistotarpeisiin. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisuutta tehdä yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa siten, että kirjakaapin aineistoa voitaisiin hyödyntää erilaisissa tapahtumissa kuten yleisöluentojen tai teatteriesitysten yhteydessä.

Myllykirjasto omatoimikirjastoksi -hankkeen tavoitteena on aukioloaikojen ja palvelun laajentaminen Tyrnävän pääkirjaston omatoimikirjaston avulla. Omatoimikirjastolla halutaan lisätä kuntalaisten asiointimahdollisuuksia ja -aikaa kirjaston tiloissa ja samalla vapauttaa kirjastohenkilökunnan resursseja rutiiniluontoisista töistä ja päivystämisestä muuhun kirjastotyöhön. Omatoimikirjasto ja itsepalvelulainaus vapauttavat kirjastohenkilökunnan resursseja sisällöntuotantoon kuten esimerkiksi kirjavinkkausten, kirjastonkäytön opastusten ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja tuottamiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä myönnetty avustus voi kattaa hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään 80 %, joten myös Tyrnävän kunnalta vaaditaan omarahoitusta. Tämä siitäkin syystä, että avustus ei toteutunut haetussa suuruudessa. Hankkeiden toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun asti.


Mediatiedote. Julkaisuvapaa Lainan päivänä 8.2.2021.

Tyrnävän Liikkuva kunta- ja Lukeva kunta -ohjelmille logot

                       

Tyrnävän kunnan yhteisille, hyvinvointityön Liikkuva kunta- ja Lukeva kunta -ohjelmille on opiskelijatyönä luotu omat tunnukset. Mediakeskus Lybeckerillä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa suorittava Milka Taskila on suunnitellut logot osana graafisen suunnittelun opintojen harjoitteluaan.

Tyrnävän Lukeva kunta -ohjelman tavoitteena on edistää ja innostaa kaiken ikäisten kuntalaisten lukuharrastusta, pääpainonaan erityisesti lapset ja nuoret. Nyt julkaistavalla Lukeva kunta -logolla halutaan nostaa esille kaikkea lukemisen eteen tehtävää työtä Tyrnävän kunnassa.

Tyrnävän kunnan hyvinvointityössä liikkumisen edistäminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Liikkuva kunta -ohjelma tukee kunnan eri osastoja edistämään liikuntaa arjessa. Pyrkimyksenä onkin saada liikunta luonnolliseksi osaksi tyrnäväläisten elämää. Tyrnävällä liikuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen, paikallisten yhdistyksien sekä hyvinvointi- ja liikunta-alojen yrittäjien kanssa.

”Minusta Liikkuva kunta Tyrnävä -logo on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Nuoli viittaa ihmisiä liikkumaan eteenpäin, eikä jämähtämään paikoilleen”, kuvaa liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen juuri valmistunutta logoa.

”Logojen suunnittelu ja työstäminen oli mukavaa, ja viihdyin töiden parissa. Pidän logosuunnittelusta, koska se on luovaa ja monipuolista”, kertoo tyrnäväläinen Milka Taskila suunnitteluprosessista. Tyrnävän kunnassa ollaan tyytyväisiä nuoren suunnittelijan toteuttamiin ohjelmatunnuksiin, jotka otetaan helmikuun 2021 aikana käyttöön.

Lukeva kunta Tyrnävä -logo pääsee tuoreeltaan käyttöön Satupassi-lukuhaasteessa, joka Tyrnävän kirjaston ja lastenneuvolan uusi toimintamalli perheiden lukemaan innostamiseksi. Satupassi on aluehallintoviraston rahoittamassa Toimintamallit kuntoon! -hankkeessa lukubingosta päivitetty, 4- ja 5-vuotiaille lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattu yhteisiin lukuhetkiin innostava toimintamalli. 

Lisätietoja:

Liikkuva kunta -ohjelma: Liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen, p. 0500 803 814 tai jyrki.siekkinen@tyrnava.fi

Lukeva kunta -ohjelma: Kirjastonhoitaja Helena Rinnekangas, p. 050 590 3652 tai helena.rinnekangas@tyrnava.fi

Logojen suunnittelija: Milka Taskila, p. 040 963 3733 tai milka.taskila@students.raahenedu.fi