-

Vähähiilinen Tyrnävä

Tyrnävän kunta on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon vuonna 2016. Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Yhdessä olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman Hinku-laskennan mukaisesti vuoden 2018 tiedoilla Tyrnävän kunnan kokonaispäästöjen muutos on ollut -13 % ja kokonaispäästöt 59,2 kt CO2e vastaa 2 % osuutta Pohjois-Pohjanmaan kuntien päästöistä. Kokonaispäästöt per asukas ovat Tyrnävällä 8,8 t CO2e, joka on Hinku-kuntien keskimääräistä (6,5 t CO2e) hieman suurempi. Asukaskohtaiset päästöt Tyrnävällä ovat laskeneet 21 % vuoden 2007 tasosta.

  • CO2e on hiilijalanjäljen yksikkö. Lyhenne tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia eli ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
  • Kirjain t yksikön edessä tarkoittaa tonnia ja kt tuhatta tonnia.

Lisätietoa:
Tyrnävän kunnan päästökehitys, Suomen ympäristökeskus 12.11.2020

Tavoitetta tukevat hankkeet, joissa Tyrnävän kunta on ollut mukana:
Canemure -osahanke Resurssiviisaat, vähähiiliset ratkaisut kuluttajille 1/2019-10/2022
VÄRE - Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla 2018-2021
Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille - VÄHÄHIKU 2015-2017

Lisätietoa Hinku-verkostosta Hiilineutraali Suomi -sivustolta:
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku

Energia-avustukset

Olemme koonneet asumisen korjaus- ja energia-avustukset kootusti asumisen sivustolle, katso tästä millaisia avustuksia sinulla on mahdollisuus saada asumisen kustannusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Tyrnävän resurssiviisas tiekartta

Kokosimme helmikuussa palautetta luonnoksesta Tyrnävän kunnan resurssiviisauden tiekartaksi työpajoissa kootun materiaalin avoimille kommenteille Padlet-verkkoalustalla.

Resurssiviisaudella tarkoitetaan erilaisten resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

Resurssiviisauden tiekartta on kunnan strateginen, pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa pyritään löytämään tehokkaimmat, Tyrnävälle sopivat toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Samalla otetaan huomioon, että toimenpiteet vahvistavat taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä sekä parantavat asukkaiden hyvinvointia.

Tiekartta koostuu viidestä aihealueesta:

1) Energiantuotanto ja -kulutus; energiansäästö ja energiatehokkuus / uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö
2) Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne; julkinen liikenne / maankäytön suunnittelu / uudet käyttövoimat / uudet palvelut
3) Kulutus ja materiaalikierrot; hankinnat / lajittelu ja kierrätys / materiaalien uusiokäyttö / rakentaminen / uudet liiketoimintamahdollisuudet / uudet ohjauskeinot
4) Ruoantuotanto ja -kulutus; ateriapalvelut / ruoantuotanto ja jalostus / varhaiskasvatus ja opetus
5) Veden käyttö ja luonnonvedet; maankäytön vesistövaikutukset / tulvasuojelu / uudet menetelmät / vesi- ja jätevesihuolto / vesistöjen kunnostus