-

Arkisto

Tyrnävän kunnanarkisto säilyttää Tyrnävän kunnan ja lakanneen Temmeksen kunnan asiakirjoja. Kunta huolehtii myös kulttuuriperintöä vaalivasta kotiseutuarkistosta, jossa on kunnan toiminnasta syntynyttä aineistoa, sekä sinne lahjoitettua aineistoa.

Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisista asiakirjoista voi tehdä kunnalle tietopyynnön, jonka voi toimittaa kunnalle sähköpostitse, kirjallisesti tai suullisesti. Tietopyynnössä on yksilöitävä riittävästi minkä asiakirjan sisältöä pyyntö koskee, jotta viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Henkilöllisyyden selvittäminen tai asiakirjan käytön perusteleminen ei ole tarpeen, kun tietopyyntö kohdistuu julkisiin asiakirjoihin.

Viranomaisen on annettava tieto julkisesta asiakirjasta viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muuten asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, on tieto annettava viimeistään kuukauden kuluessa.

Salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa luovutetaan vain tietyin edellytyksin. Tietoa voidaan pyytää muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, kun se voi tai on voinut vaikuttaa henkilön asian käsittelyyn. Tämä oikeus koskee hakijaa, valittajaa ja muita asianosaisia, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Suurin osa Tyrnävän sosiaali- ja terveyspalvelujen potilas- ja asiakasasiakirjoista ovat siirtyneet Pohteelle. Niitä koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Arkisto- ja kirjaamoyksikköön (puh. 08 315 4391).

Lisätietoa tietopyyntöihin liittyen antaa tiedonhallintavastaava.

Tietopyynnöt osoitetaan

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän kunta/ tietopyynnöt
Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä

puh. 050 360 2302

Yhteystiedot

Halmetoja, Virva

arkistotyöntekijä

Tahkola, Iida

tiedonhallintavastaava