Tietoa Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri -hankkeesta
-

Tietoa hankkeesta

Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri -hankkeessa luodaan hampun viljelyn ja jalostuksen ympärillä toimiva klusteri, joka yhdistää arvoketjun toimijoita ja luo alustan kuituhampun hyödyntämisen kehittymiselle teollisuudessa. Hankkeessa otetaan yhteyttä teollisuushampun arvoketjun ympärillä oleviin potentiaalisiiin toimijoihin ja rakennetaan yhteistyöverkoston toimintamalli.

Hankkeen toteuttajia ovat Tyrnävän kunta, Oulu Startup Incubator ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa mukana ovat toteuttajien ohella Kempeleen, Limingan, Muhoksen, Siikalatvan ja Utajärven kunnat tai kuntien kehitysyhtiöt sekä asiantuntijajäseniä.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ELY-keskuksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €, josta EU:n osuus on 80 000 €. Lisätietoa hankerahoituksesta saat ELY-keskuksen sivuilta (avautuu uuteen ikkunaan).

Hankkeen toiminta-aika on 4/2022–4/2023.

Toimenpiteet

Hankkeen käytännön toimet on jaettu kolmeen työpakettiin.

1) Nykytilan kartoittaminen ja kehitystarpeiden tunnistaminen

Hankkeen alkupuolella selvitetään teollisuushamppuun liittyvät nykyiset ja potentiaaliset toimijat. Toimijoiden tarpeita, mahdollisuuksia ja haasteita selvitetään muun muassa haastattelujen avulla. Selvitetään myös julkisten toimijoiden, kuten kuntien ja tutkimus- ja oppilaitosten rooli verkostossa. Löydökset tullaan koostamaan raportiksi, joka julkaistaan näillä hankkeen verkkosivuilla.

2) Teollisuushampun mahdollisuuksista viestiminen

Työpaketissa tunnistetaan uusia mahdollisuuksia yritysten perustamiseksi tai liiketoiminnan uudistamiseksi teollisen hampun (sekä kuitu- että öljyhampun) ympärille Pohjois-Pohjanmaalle ja viestitään näista mahdollisuuksista potentiaalisille toimijoille aktiivisesti ja monikanavaisesti. Viestimistä toteutetaan tapaamisissa yksittäisten toimijoiden kanssa, sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen sekä workshopeissa ja seminaareissa.

Hankkeen aikan järjestetään kaksi seminaaria, joissa on mukana kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijapuheenvuoroja.

3) Ekosysteemin rakentumisen tukeminen

Tämä työpaketti edistää hankkeen tavoitteena olevan ekosysteemin kehittymistä. Tämä tapahtuu tukemalla kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien syntymistä, tunnistamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistämällä alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana luodaan verkosto raaka-aineesta omassa toiminnassaan hyötyvistä yrityksistä, joilla on valmius tai jotka ovat kiinnostuneet rakentamaan valmiuden selvittää hamppuraaka-aineen käyttöönottoa ja tuotekehitystä. Tällä hetkellä esimerkiksi öljyhampun viljelyssä hyödynnetään siemen, mutta varret jäävät hyödyntämättä.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttavat Tyrnävän kunta, Oulu Startup Incubator ja Oulun ammattikorkeakoulu. Tässä lyhyet esittelyt toteuttajista.

Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta vastaa hankkeesta ja tukee kaikkien työpakettien toteutumista. Tyrnävän kunta hoitaa myös hankkeen viestinnän ja tiedottamisen.

Tyrnävän kunnassa hankkeesta vastaa 31.3.2023 saakka Kalle Parviainen (email: kalle.parviainen@tyrnava.fi / puh. 040 351 7219)

Lisätietoja 1.4. lähtien antaa kehittämispäällikkö Janna Kumpula (email: janna.kumpula@tyrnava.fi /  puh. 040 162 6149)

Oulu Startup Incubator

Oulu Startup Incubatorin eli OSI:n asiantuntijan tähtävä hankkeessa on osaamisellaan ja verkostoillaan tukea kaikkien työpakettin onnistunutta toteutumista. Erityisesti tehtävänä on kuvata koko ekosysteemi ja luoda tilannekuva toiminnasta kiinnostuneille ja siitä hyötyville yrityksille. Lisäksi luodaan kansallisia ja kansainvalisia yhteyksiä ekosysteemille ja mukana oleville yrityksille. Samalla tunnistetaan uusia mahdollisuuksia yritysten perustamiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. Asiantuntija on mukana myos seminaarien järjestämisessä.

OSI:lla hanketta hoitaa Heikki Ailinpieti. Email: heikki@osi.fi

Lisätietoa Oulu Startup Incubatorista saat heidän verkkosivuiltaan: Osi.fi (avautuu uuteen ikkunaan).

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tehtävä hankkeessa on osaamisellaan ja verkostoillaan tukea työpakettien onnistunutta toteutumista. Oamkin osaamisaluetta on erityisesti tuotekehitykseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Tunnistettaessa uusia mahdollisuuksia yritysten perustamiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi, Oamk tarjoaa hanketoimijoiden käyttöön laajan osaamisensa jalostusketjun alkupäästä loppukäyttäjiin asti. Erityisesti Oamkin tehtävänä on tunnistaa niitä mahdollisuuksia, joissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla voidaan nostaa alueellisten tuotteiden jalostusarvoa. Toimenpiteiden tuloksena potentiaaliset toimijat on tunnistettu ja verkoston yrityksillä on valmius lähteä kehittämään uutta liiketoimintaa ja sen edellyttämiä teknisiä ratkaisuja.

Oamkilla hanketta hoitaa Tiina Puotinen. Email: tiina.puotinen@oamk.fi

Lisätietoa Oulun ammattikorkeakoulusta saat heidän verkkosivuiltaan: Oamk.fi (avautuu uuteen ikkunaan).

Yhteistyö

Hankkeemme tekee yhteistyötä esimerkiksi viestinnän ja tapahtumien suhteen muiden hankkeiden kanssa. 

Bio- ja kiertotalouden digitalisaatio Pohjois-Pohjanmaalla – BiKiDi (avautuu uuteen ikkunaan)

Tässä hankkeessa lähdetään alueellisesti hakemaan ratkaisuja teollisuuden muutostarpeeseen ja kriisin aiheuttamiin välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin yhteistyössä kuntien ja kaupunkien yrityssektorin kanssa keskittyen erityisesti digitaalisiin ratkaisuihin bio- ja kiertotalouden mahdollistajina ja uuden liiketoiminnan synnyttäjinä.

Bioklusteri (avautuu uuteen ikkunaan)

Bioklusteri tukee vihreää kasvua ja edistää vähähiilisen liiketoiminnan syntymistä ja kiertotaloutta. Biotalouden yritykset ja uusi vihreä liiketoiminta kehittyvät yhteistyössä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kanssa.