-

Toimenpideilmoitus

Tyrnävän kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Menettely on kevyempi kuin lupakäsittelyt.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaisesti ja riittävälle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. Ilmoitus raukeaa, ellei rakentamista ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Toimenpideilmoitus haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa.