-

Lukeva kunta -ohjelma

Lukeva kunta -ohjelma on valittu yhdeksi Tyrnävän kunnan hyvinvointityön käytännön tehtäväksi. Lukeva kunta -ohjelmalla vastataan vuonna 2019 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman Lukutaitofoorumin suuntaviivojen pohjalta käynnistettyyn Lukuliikkeeseen, jossa haastettiin kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa. Onhan lukeminen kaiken oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen. Lukutaidon jatkuva kehittäminen luo myös edellytykset elinikäiselle oppimiselle.

Lukeva kunta -ohjelman tavoitteena Tyrnävällä on edistää ja innostaa kaikenikäisten lukuharrastusta ja lukutaitoa. Pääpaino on lapsissa ja nuorissa, mutta myös muut ikäryhmät huomioidaan. Lukeva kunta -ohjelman tiimoilta on kokoonnuttu muutamia kertoja vuodessa erilaisilla poikkihallinnollisilla kokoonpanoilla. Kokouksissa käydään läpi jo olemassa olevia toimia lukemisen edistämiseen sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa ja mahdollisia hankkeita Lukeva kunta -ohjelmaan liittyen. 

Kirjasto

Kuluvana toimikautena kirjasto on panostanut erityisesti lasten ja nuorten kirjastotyöhön. Kirjaston ja koulujen välinen yhteistyö onkin kehittynyt ja aktivoitunut kirjavinkkauksien, kirjastonkäytön opetuksien sekä kirjaston tarjoamien kirjailijavierailujen myötä. Myös opetussuunnitelman liitteenä oleva Tyrnävän lasten ja nuorten kirjastopolku on otettu kouluilla hyvin vastaan.

Lukeva kunta -ohjelman tiimoilta kokoonnuttiin lokakuussa 2021 ja huhtikuussa 2022 eri alojen kumppaneiden kanssa pohtimaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä lukemisen edistämiseksi Tyrnävän kunnassa. Kirjastossa järjestettiinkin kuluvana toimikautena monenlaisia tapahtumia.

Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hankkeen puitteissa hankittujen kirjakaappien myötä kirjastopalvelut laajenivat marraskuussa 2021 Temmekselle ja kesällä 2022 Murtoon. Syksyn 2022 aikana suunnitelmissa on Myllykirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi, jolloin myös pääkirjaston palveluaika laajenee.

Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria lukemaan ja lisätä heidän kiinnostustaan kirjoihin kirjailijavierailujen kautta. Kolmeen kuntaan Tyrnävälle, Liminkaan ja Kempeleeseen kutsutaan kirjailijavierailijoita, jotka innostavat nuoria lukemaan. Ensimmäinen kirjailijavieras Jyri Paretskoi esiintyi Tyrnävän yläkoululaisille 1.6.2022. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen suunniteltu toiminta-aika on 1.1.2022–31.12.2023.

Lukupoluilla -hanke. Kirjasto on mukana viiden kunnan yhteisessä Lukupoluilla-hankkeessa, jossa vahvistetaan ja edistetään paikallista ja alueellista lukutaitotyötä verkostoitumalla. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen, ideoiden ja osaamisen vaihtaminen ja kerääminen yhteen sekä luoda yhteiset tavoitteet ja menetelmät, joilla tähdätään kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hanketta hallinnoi Tyrnävän kunta ja hankkeen aloitus on syksyllä 2022.

Koulut

Kuulammen koulun kirjasto on täydentynyt Myllykirjastosta poistetuilla uudehkoilla poistokirjoilla. Yläkoululaisten lukutaidon vahvistaminen -hanke on käynnissä. Kuulammen koulu osallistuu Lukeva koulu -malliin.

Murron koulun kirjastoon on myös toimitettu uudehkoja poistokirjoja. Kirjaston henkilökunta on avustanut Murron koulukirjaston materiaalin läpikäymisessä ja järjestelyssä.

Rantaroustin koulu on myös ilmoittautunut Lukuliikkeen Lukeva koulu -malliin. Suunnitteilla on lukuparit luokittain (6. lk. – 3. lk., 5. lk. – 2. lk., 4. lk. – 1. lk.), ja tarkoituksena on, että isommat kävisivät lukemassa ääneen pienemmille. Lukuviikolle on järjestetty erilaista lukemiseen liittyvää toimintaa: lukuvisa, kirjailija-/kirjatrailereita, jatkokertomus kuudesluokkalaisten lukemana aamunavauksissa sekä erilaisia lukuhaasteita tarjolle luokkiin.

Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon -hanke. Kuulammen koulu on saanut Opetusministeriön Lukuliikkeen toiminta-avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen hankkeessa, joka tavoittelee kaikenikäisten lukemisen ja monilukutaitojen edistämistä oppiaine-, hallinto- ja kuntarajat ylittävällä tavoitteellisella yhteistyöllä. Ydinteemoja ja päätavoitteita ovat perhelukeminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tasa-arvo, lukutaito-opetuksen vahvistaminen, lukutoimijuus, lukuilo ja saavutettavuus. Perhelukemisen ohjelma juurrutetaan pysyväksi käytännöksi. Ohjelmasta järjestetään koulutusta ja luodaan kaikille avoin tieto- ja menetelmäpankki. Lukutoimijuutta ja lukuiloa vahvistetaan lukukokemuksia jakamalla ja lukevilla esikuvilla tempausten, kilpailujen ja teemapäivien avulla sekä tarjoamalla kiinnostavaa lukemista eri alustoille arjessa saavutettavaksi. Koulutuksellista tasa-arvoa lisätään monipuolistamalla monilukutaito-osaamista, opetusosaamista ja -resurssia sekä tuottamalla tutkimustietoa. Tuloksia esitellään lukemiseen liittyvissä tapahtumissa sekä tieteellisissä seminaareissa ja julkaisuissa hyvien käytäntöjen levittämiseksi valtakunnallisesti.