-

Esiopetus

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna perusopetuksensa aloittavalla lapsella on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Lapsen tulee osallistua laissa säädettyyn opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautta. Esiopetusta annetaan 20 tuntia viikossa. Esiopetus noudattaa koulujen lukukausi- ja loma-aikoja.

Esiopetuksen tehtävänä on edistää ja tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista; lähtökohtana ovat lapsen omat oppimismahdollisuudet ja vahvuudet. Tärkeää on, että lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten avulla ja lapselle tarjotaan tilaisuus monipuoliseen vuorovaikutukseen ja leikkiin toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tarkoituksena on rikastuttaa lapsen kokemusmaailmaa ja auttaa häntä suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetuksessa noudatetaan Tyrnävän kunnan esiopetussuunnitelmaa, jonka pohjalta tehdään yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Esiopetus järjestetään sivistystoimen alaisuudessa Käpytikan, Kuumestarin ja Tenavatalon päiväkodeissa sekä Murron ja Kirkkomännikön kouluilla. Päiväkotien esiopetusryhmiin hakeutuvat päivähoitoa tarvitsevat lapset, jolloin päivähoito ja esiopetus voidaan toteuttaa samassa paikassa.

Varhaiskasvatuksessa olevien esikoululaisten kuljettamisesta vastaavat huoltajat silloin kun esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuvat samassa paikassa. Tyrnävän kunta järjestää kaikkien sellaisten esi- ja peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joilla on perusopetuslain 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Esikoululaisella koulumatkan on oltava yhteen suuntaan yli 4 km.

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, muodostuu esikoululaisen asiakasmaksu seuraavasti:

  • Jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on alle 0–70 h / kk, maksu on 50 %
  • Jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on 71–100 h / kk, maksu on 60 % kokopäivähoitomaksusta.
  • Jos varhaiskasvatuksen tarve esiopetuksen lisäksi on yli 101 h / kk, maksu on 85 % kokopäivähoitomaksusta.

Koulun lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesäloman) aikana peritään hoidontarpeen ja maksuasetuksen mukainen asiakasmaksu.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuussa. Maksuttomaan esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Tyrnävän varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Valitse saatavilla olevista palveluista Esiopetukseen ilmoittautuminen. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve, täytä myös Lisää päivähoitopaikka -osio. Mikäli huoltajalla ei ole käytössä internetliittymää, paperilomakkeen saa päiväkodeista tai kouluilta.

Yhteyshenkilöt

Kangasniemi, Riitta

varhaiskasvatusjohtaja

Yrttiaho, Antti

peruskoulun rehtori