-

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa.

Rakentaminen asemakaavan ulkopuolella

Suunnittelutarvealueita ovat mm. kyläalueet, alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja ja kunnan osa-alueet, joilla on odotettavissa rakentamispaineita.

Suunnittelutarvealueella on voimassa kaksivaiheinen lupamenettely: Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei haittaa kaavoitusta, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kannalta ja ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntää Tyrnävän kunnanhallitus. Lupapäätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.

Suunnittelutarvealueita Tyrnävän kunnassa ovat:

Alue A:
Valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeuden maisema-alue (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995), kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, kylät tai kyläkokonaisuudet (Lakeuden kulttuuriympäristöprojektin loppuraportti, Käden jälki, 2001), jokien ja järvien rannat (MRL 72). Suunnittelutarvealueet on merkitty tämän rakennusjärjestyksen Liitteeseen 1.

Alue B:
Pikkaralantien ja Asemakyläntien itäpuolinen alue, Ängeslevän Juurussuo.

Alue C:
Haurukylä, Temmeksen kirkonkylä ja Meijerikylä.