-

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan. Maksun määräämiseen käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat:

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksu % Alimman maksun bruttotuloraja €/kk Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
2 3 874 10,7 4 136 6 626
3 4 998 10,7 5 260 7 750
4 5 675 10,7 5 937 8 427
5 6 353 10,7 6 615 9 105
6 7 028 10,7 7 290 9 780

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa nuorimman lapsen osalta olla enintään 295 €/kk. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta, enintään 118 €/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Jos tulojen mukaan määräytyvä maksu lasta kohden on vähemmän kuin 28 €/kk, maksua ei peritä. 

Perheen tulee ilmoittaa tulotiedot asiakasmaksun määrittelyä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta Tyrnävän kunnan sähköisen asioinnin kautta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. Asiakasmaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta, kun lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden (1.8.–31.7). Jos perheen palvelutarve, perhekoko tai bruttotulot muuttuvat (+/- 10 %), tulee tehdä uusi tuloselvitys sähköisen asioinnin kautta uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi. Maksumuutokset tehdään aina seuraavan kuukauden alusta. 

Jos perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu tai paikka irtisanotaan, perheen on otettava yhteyttä lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Myös näillä muutoksilla on vaikutusta asiakasmaksuun. Kunnassa on käytössä tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Perheet tekevät sopimuksen palveluntarpeesta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, joka rajaa lapsen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Esiopetusaikaa (4 h/pv) ei huomioida laskutuksessa ja maksuluokan valinnassa. Palvelutarpeen sopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta ja mahdolliset muutokset tehdään aina seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatuskäytössä olevat tunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Maksuttoman esiopetuksen lisäksi käytössä olevat tunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta
0–80 50 %    
81–105 60 % 0–70 50 %
106–120 75 % 71–100 60 %
121–150 90 % 101– 85 %
151– 100 %    

 

Perheen kokoon huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:
1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Poissaolot ja sairauspoissaolot

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet asiakasmaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on pois isyysvapaan aikana. Mikäli lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Kesäajalla (kesä-heinä-elokuu) ennalta määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolot hyvitetään asiakasmaksussa suhteutettuna tuntiperusteiseen palvelusopimukseen.

Tilapäiset hoitopäivät

Varhaiskasvatusyksiköt voivat tarjota tilapäistä päivähoitoa enintään 5 päivää kuukaudessa.
Tilapäishoitopäivien maksu: kokoaikainen varhaiskasvatus 17 €/päivä ja osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 5 h/päivä) 10 €/päivä. 

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen maksu on 10 €/kk.

 

Tästä linkistä avautuu laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, Finlex.

Tuloselvityksestä, maksupäätöksistä ja laskutuksesta lisätietoja antaa

Lehtola, Kaarina

palvelusihteeri