Rakennetun ympäristön hoito Tyrnävällä
-

Julkaistu

Rakennetun ympäristön hoito Tyrnävällä

Tekninen lautakunta tekee ympäristökatselmuksen 20.10.

Rakennusten kunnossapidosta edellytetään mm:

Rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että rakennus on ympäristöineen siinä kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on omalta osaltaan valvoa ja tarvittaessa kehottaa rakennus korjattavaksi tai sen ympäristö siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, voidaan rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Rakennettu ympäristö (tontti tai pihapiiri) tulee olla rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Erityisesti tulee huolehtia tontilla tai rakennuspaikalla siitä, että hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet säilytetään ajokelpoisina. 

Liikenneväylät, kadut, torit ja puistot, sekä oleskeluun tarkoitetut ulkotilat tulee pitää siinä kunnossa, että ne täyttävät hyvän kyläkuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

On hyvä muistaa, että oman ja yleisen viihtyvyyden kannalta varastointi ulkona on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä, muulta yleiseltä kulkuväylältä/alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse naapureita.

Asemakaava-alueella rakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin.

Rakennetun  ympäristön valvonta:

Tyrnävän kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys edellyttää, että kunnan rakennusvalvontaviranomainen, Tyrnävän tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristöhoidon valvontaa muun muassa pitämällä tarvittaessa ympäristökatselmuksia päättäminään ajankohtina.

Ympäristökatselmukset kohdistuvat pääasiassa yleisten teiden varsille sekä asemakaava-alueille. Alueet vaihtelevat vuosittain.

Havaituista puutteista annetaan kunnossapitovelvollisille korjauskehotus sekä ilmoitetaan määräaika, mihin mennessä korjaukset on suoritettava.

Tekninen lautakunta kehottaa kiinteistöjen omistajia kunnostamaan tai poistamaan heikkokuntoiset, ympäristöä rumentavat rakennukset sekä siistimään ympäristö.                                                                            

Poistettavista rakennuksista tulee tehdä purkuilmoitus ja ilmoituskaavakkeita saa rakennustoimistosta.

Jokainen rakennuksen omistaja voi toimenpiteillään luoda sitä myönteistä kuntakuvaa, joka muodostuu hyvin hoidetuista rakennuksista ja ympäristöstä.

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!