Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa
-

Julkaistu

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa

Jätteen poltto on kiellettyä

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Mitään sekajätettä tai ns. polttokelpoista jätettä ei saa polttaa tulisijassa eikä avotulella. Tämä koskee myös maatalousmuoveja. Joissakin muovipakkauksissa oleva polttomerkintä tarkoittaa, että pakkauksen voi polttaa laitoksessa, ei kotioloissa.

Tulisijassa saa polttaa ainoastaan puhdasta, maalaamatonta ja käsittelemätöntä puuta ja sytykkeenä vähäisiä määriä kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia.

Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei saa polttaa kiinteistöllä tulisijassa eikä avotulella, vaan ne tulee toimittaa luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.

Jokaisen kiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sopimuksen voi tehdä vain omalle kiinteistölle tai naapurien kanssa voi sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Jätteenkuljetussopimusta tehdessä tulee sopimuksessa näkyä kaikki samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt. Jätteiden lajitteleminen ja erilliskerättävien jakeiden toimittaminen ekopisteisiin vähentää kotitaloudessa syntyvän sekajätteen määrää.

Haravointi- ja puutarhajätteetkin on käsiteltävä asianmukaisesti

Risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja muiden vastaavien avopoltto on aina kielletty asemakaava-alueella. Muuallakaan edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Taajaan rakennetulla alueella ei saa myöskään kulottaa. Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoitetaan mm. kaava-alueita ja muita alueita, joilla on useampia taloja lähekkäin. Mikäli naapuri kokee haittaa, se on yleensä merkki määräysten vastaisesta poltosta.

Juhannuskokossa saa polttaa vain puhdasta puuta, oksia ja risuja.

Tulentekoajankohtaa valittaessa on huomioitava, että avotulenteko on aina kielletty, jos alueella on voimassa Ilmatieteen laitoksen antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus tai jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen. Poltto on pidettävä niin vähäisenä, että aiheettomia hätäilmoituksia ei tehdä. Polton suorittaja on aina vastuussa tulesta ja tulen sammuttamiseen on varauduttava, jos tuli uhkaa levitä tai savusta aiheutuu haittaa.

Kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on tehtävä tulentekoilmoitus pelastusviranomaiselle. Tavanomaisesta nuotiosta ei tarvitse tehdä tulentekoilmoitusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Puutarhajätteen vienti metsä-, puisto- ja viheralueille, vesistöön tai jäälle on kiellettyä.

Puutarhajätteitä ja niihin verrattavia jätteitä saa kompostoida kompostikehikossa ilman varsinaista kompostoria. Kompostikehikko on suojattava siten, ettei se roskaa ympäristöä. Haravointi- ja risujätteet voi myös toimittaa luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Kiertokaari Oy:n toiminta-alueella puutarhajätteitä voi viedä maksutta Ruskon jätekeskukseen jäteoppaasta löytyvillä puutarhajätekupongeilla. Lakeuden EKO:n toiminta-alueella kotitaloudet voivat viedä risu- ja puutarhajätteet (henkilöauton peräkärrykuorma) veloituksetta jäteasemille. Kuntien järjestämistä paikallisista vastaanottopaikoista voi tiedustella oman kunnan tekniseltä osastolta.

Jäteöljyä ei saa käyttää öljylämmittimissä eikä -kattiloissa

Markkinoilla on mm. hallien lämmittämiseen käytettäviä öljylämmittimiä, joiden saatetaan mainostaa soveltuvan myös jäteöljyn polttoon. Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka polttaminen näissä lämmittimissä on ehdottomasti kiellettyä. Jäteöljy tulee toimittaa asianmukaisessa astiassa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

Jos yritystoiminnassa syntyy vaarallista jätettä, on sen toimittaminen asianmukaiselle vastaanottajalle pystyttävä osoittamaan kirjanpidoilla. Kirjanpitovelvollisuus ei koske kotitalouksia.

Lisätietoja saa Oulun seudun ympäristötoimesta: 
Maija Jokiharju, ympäristötarkastaja, p. 044 703 6769
Päivi Kunnari, ympäristötarkastaja, p. 044 703 6768
Eila Öljymäki, ympäristötarkastaja, p. 050 574 2358


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!