-

Asumispalvelut

Asumispalveluja voidaan järjestää vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella.

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Vammaisille henkilöille järjestettävistä asumispalveluista säädetään vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa. Näitä erityislakeja sovelletaan, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle soveltuvia sekä hänen etunsa mukaisia palveluja sosiaalihuoltolain perusteella. Vammaispalvelulaki on ensisijainen laki kehitysvammalakiin nähden. Kunta tekee päätöksen sovellettavasta laista ja siitä, kuinka asuminen käytännössä toteutetaan.

Lisätietoa vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain mukaisesta asumispalvelusta:

Yhteystiedot

Perkiö, Anna-Riikka

sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut