-

Asiakas- ja potilastietojen käyttö Tyrnävän terveyskeskuksessa

Keräämme potilaiden henkilötietoja, jotta voimme hoitaa heidän asioitaan. Ilman henkilötietoja hoidon ja palvelun antaminen voi vaikeutua, hidastua tai käydä jopa mahdottomaksi.

Tyrnävän terveyskeskuksessa kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Tyrnävän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta.

Tiedot kerätään potilaalta itseltään. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hänen suostumuksellaan omaisilta. Tietoja voidaan saada myös muilta viranomaisilta joko potilaan suostumuksella tai lain mukaisilla perusteilla. Tietoja saadaan myös silloin, kun potilas käy terveyskeskuksen lähetteellä tutkimuksissa muualla. Mikäli potilaalle annetaan hoitoa muussa sairaalassa terveyskeskuksen lähetteellä, on rekisterinpitäjä yleensä hoitoa antanut sairaala. Tällaisia potilastietoja koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee näin osoittaa hoitaneelle sairaalalle.

Tiedot säilytetään terveyskeskuksen potilastietojärjestelmässä (Mediatri) ja terveyskeskuksen arkistossa. Terveyskeskus on myös liitetty Kanta-arkistoon, jonne potilasasiakirjamerkinnät vastaanoton, neuvoloiden, mielenterveystyön ja kuntoutuksen käyntitiedoista siirtyvät automaattisesti säilytettäväksi. Kannassa säilytettävät tiedot ovat potilaan nähtävissä Omakanta-palvelun kautta. Tiedot ovat käytettävissä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, ellei potilas kiellä tietojen näkymistä muualla. Tiedot ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, jos potilas antaa siihen luvan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai potilaan pyyntöä tai suostumusta.

Potilaalla, jonka tietoja käytetään terveyskeskuksessa (eli rekisteröidyllä), on muun muassa oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu ja miten tietoja käytetään. Nämä oikeudet perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja kansalliseen lainsäädäntöön, mm. julkisuuslakiin ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Tyrnävän terveyskeskus - potilasrekisterin tietosuojaseloste, 242 kt, pdf

Alta löydät ohjeita, mikäli haluat pyytää näitä tietoja. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa yhteyttä terveyskeskuksen tietosuojavastaavaan tai johtavaan lääkäriin saadaksesi tarkempia ohjeita ja tietoja.

Lisätietoja antavat

Ohjeita tietopyyntöihin

Asiakas- tai potilastietoja pyydettäessä pyyntöön tulee selkeästi nimetä, mitä tietoja halutaan saada. Pyyntöjä varten on laadittu valmiit lomakkeet riippuen siitä, mitä tarkoitusta varten tietoja halutaan pyytää. Lomakkeille on valmiiksi kirjattu, mihin lain tai asetuksen kohtaan pyyntö tietojen saamisesta perustuu. Lomakkeella voidaan kysyä myös mm. mihin tarkoitukseen tietoja halutaan käyttää ja miten huolehditaan siitä, että tiedot eivät joudu sivullisten käsiin. Näihin kohtiin pitää myös vastata.

Tietojen tarkistaminen on pääsääntöisesti maksutonta kerran vuodessa. Toistuvista pyynnöistä tai esimerkiksi useista kopioista voidaan periä kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

EU:n tietosuoja-asetus, Artikla 15

Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Julkisuuslaki 12 §

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista.

EU:n tietosuoja-asetus, artika 15 

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Tyrnävän kunta toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tiedonsaantipyynnön voi esittää  oheisella lomakkeella, henkilökohtaisesti, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä.

Yksinkertaisinta ja selkeintä on käyttää valmista lomaketta. Vapaamuotoisessa pyynnössä tulee ilmetä: henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan: Tyrnävän terveyskeskus, Kirkkotie 9, 91800 TYRNÄVÄ

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta, 200 kt, pdf
Tietosuoja-asetus artikla 15 mukainen tiedonsaantipyyntö, 200 kt, pdf

Artikla 16

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei oikaisupyyntöä hyväksytä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteritietojen oikaisupyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, henkilökohtaisesti, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä.

Oikaisupyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.) ja tarkka kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja miten niitä halutaan korjattavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan: Tyrnävän terveyskeskus, Johtava lääkäri, Kirkkotie 9, 91800 TYRNÄVÄ

Rekisteritietojen oikaisuvaatimus artikla 16, 200 kt, pdf

Julkisuuslaki 11 §

Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosainen on henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on vireillä hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa. Asianosaisen asemassa on myös henkilö, jota koskeva oikeus- tai hallintoasia ei vielä ole vireillä, mutta joka tarvitsee tietoja arvioidakseen perusteita saattaa tällainen asia vireille. Esimerkiksi testamentin pätevyyden arviointi tai hoitovirheen epäily voivat olla tällaisia tilanteita.

Asianosaisen tiedonsaantipyynnön voi esittää kirjallisesti, henkilökohtaisesti, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään, tietojen pyytäjän asianosaisuusasema, mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan: Tyrnävän terveyskeskus, Johtava lääkäri, Kirkkotie 9, 91800 TYRNÄVÄ

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö, 213 kt, pdf

Artikla 17

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Unohdetuksi tulemisen oikeutta ei voida soveltaa potilastietojen osalta.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Artikla 18

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Artikla 20

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Tyrnävän kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Artikla 21

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely koskee yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. 

Artikla 77

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä (lokitiedot). Lokitiedoista voidaan selvittää, kuka tietoja on käyttänyt tai kenelle niitä on luovutettu ja mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedot tulee saada kahden kuukauden kuluessa.

Henkilöllä ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa pyytäjän terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.

Henkilö ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämiseen.

Tiedonsaantipyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, henkilökohtaisesti, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite), miltä ajalta tiedot halutaan ja mitä tarkoitusta varten kerätyistä tiedoista on kysymys. Mikäli pyydetään yli kahden vuoden ajalta, pitää ilmoittaa erityinen syy, pyynnön perustelut ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt sekä miten haluaa tiedot toimitettavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan: Tyrnävän terveyskeskus, Tietosuojavastaava, Kirkkotie 9, 91800 TYRNÄVÄ

Käyttäjälokitietojen tarkastuspyyntö, 200 kt, pdf