Ikääntyneiden palvelut
-

Ikääntyneiden palvelut

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Tavoitat kuitenkin paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut myös vuodenvaihteen jälkeen käyttäen samoja, näiltä sivuilta löytyviä paikallisia puhelinnumeroita ja muita yhteystietoja kuin tähänkin saakka.  Kaikki paikalliset sote-palveluiden yhteystiedot, kuten Tyrnävän terveyskeskuksen, ikäihmisten palveluiden, suun terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden, säilyvät siis toistaiseksi samoina. 

Asiakkuudet, asiakastiedot ja ajanvaraukset siirtyvät automaattisesti Pohteelle, eikä muutos vaadi asiakkaita toimenpiteitä.

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla, jotka julkaistaan  29.12.2022 osoitteessa www.pohde.fi  Huom! 29.12. alkaen sivuilta löytyvät koko hyvinvointialueen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta ennen torstaita 29.12. osoite www.pohde.fi vie vielä hyvinvointialueen valmistelunaikaiseen sivustoon.

Vanhuspalveluissa tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensi alkuun tukipalveluita tarjoamalla pyritään tukemaan itsenäistä kotona asumista. Kotihoidon palvelukokonaisuus tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa sekä apua sitä tarvitseville ikääntyneille asiakkaille. Vanhuspalveluissa noudatetaan kuntouttavaa työotetta. Iäkkään ihmisen kaikki omat voimavarat pyritään huomioimaan.

Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista kotihoidon ja tukipalvelujen turvin, ikäihmiselle varataan mahdollisuus palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan tarvitsema hoiva ja huolenpito on ympärivuorokautista. Yhtenä asumispalveluun pääsyn kriteereistä on, että asiakkaalle annetaan maksimimäärä kotihoidon palveluja (3–4 käyntiä/pv). Hoivahoidossa ovat toimintakyvyltään vaativampaa perushoitoa tarvitsevia asiakkaita, jotka tarvitsevat hoitajaparin jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. 

Selvitä, Arvioi, Sijoita (SAS) -työryhmään kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, kotiutushoitaja, vanhainkodin osastonhoitaja ja sosiaalityöntekijä. SAS-työryhmässä käsitellään ikäihmisten asumispalvelu- sekä omaishoidontukihakemukset. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Asiakas- ja potilasmaksut

Oikaisuvaatimusohjeet 

Sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyyn kaikille tasasuuruiseen asiakasmaksuun (esimerkiksi terveyskeskusmaksut, hammashoito, lyhytaikainen laitoshoito) ja siitä perittävään laskuun voi hakea muutosta. Muutosta perittävään laskuun haetaan oikaisuvaatimuksella perusteluineen. 

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvään, tulosidonnaisesta asiakasmaksua koskevaan laskuun (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen, säännöllinen kotihoito) ei voida hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

1.    Tarkista laskustasi seuraavat asiat

 • Mistä käyttämästäsi tai perumattomasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusta laskusi on syntynyt (esim. terveyskeskus, hammashuolto, tukipalvelut)
 • Vastaako laskun erittely saamaasi palvelua
 • Vastaako laskun loppusumma erittelyä
 • Maksukattoa kerryttävistä laskuista (esim. lyhytaikainen laitoshoito) tarkista, onko mahdollinen maksukatto ylittynyt tai ylittymässä. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

2.    Jos laskussasi on virhe tai siinä on muuta huomauttamista tai sinulla on esittää hyväksyttävät syyt perumattomasta ajanvarauksesta

 • Soita sen palveluyksikön asiakaspalvelunumeroon, jossa asioit tai varasit ajan. Esitä heille laskun sisältöä koskevat huomautukset virheestä tai aiheettomuudesta sekä mahdollinen ehdotuksesi laskun korjaamiseksi. Yhteystiedot ovat saamassasi laskussa. 
 • Kyseisen yksikön vastuullinen viranhaltija ratkaisee kanssasi laskua koskevat huomautukset ja antaa tarvittaessa sinulle toimintaohjeet.  
 • Jos yksikön vastuullisen viranhaltijan ratkaisu viipyy, pyydä laskullesi tarvittaessa maksuaikaa käsittelyn ajaksi.

3.    Jos et ole tyytyväinen asianomaisen viranhaltijan ratkaisuun laskuasi kohtaan, hae muutosta perustelluista syistä oikaisuvaatimuksella 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi.  

 • Hae oikaisumuutosta valmiilla lomakkeella 
 • Hae oikaisumuutosta vapaamuotoisella kirjeellä 

Vapaamuotoisessa kirjeessä tulee olla seuraavat tiedot 

 • Perustelut, miksi vaadit oikaisua tai muutosta laskuun
 • Laskun tiedot: laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi
 • Kopio laskusta, jos mahdollista
 • Omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite)
 • Lisätietoja muutoksenhausta: terveyspalvelut/palvelusihteeri p. 050 316 8808 ja sosiaalipalvelut/palvelusihteeri p. 050 362 6681

Maksuvaikeudet 
Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä viranomaisen päätöstä. Mikäli Tyrnävän kunta ei saa suoritusta laskulla annettuun eräpäivään mennessä saatava siirtyy Intrum Oy:n perintään 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä.  

Tilapäinen maksuvaikeus
Laskulle on mahdollista saada maksuaikaa enintään 6 kuukautta. Maksuaikaa voidaan myöntää, ellei lasku ole ehtinyt erääntyä. Myönnetystä maksuajasta peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeiseltä ajalta Suomen pankin vahvistama viivästyskorko (v.2022 viivästyskorko 7 %).
Maksuerät ja summat sovitellaan määrättyyn eräpäivään mennessä. Suoritusta maksaessasi käytät samaa sovittua viitenumeroa. 
Jos tarvitset lisää maksuaikaa, soita numeroon 050 316 8771

Toistuva maksuvaikeus. Maksujen huojennusmenettely 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). 

Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin voi hakea erillisellä hakemuksella asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista, jos toimeentulon edellytykset vaarantuvat asiakasmaksun vuoksi. Hakuaikaa on 30 päivää siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi. Hakemuksen perusteella tehtävä päätös asiakasmaksujen huojennuksesta on muutoksenhakukelpoinen.

 • Jos yksikön vastuullisen viranhaltijan ratkaisu viipyy, pyydä laskullesi tarvittaessa maksuaikaa käsittelyn ajaksi
 •  Hae asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista valmiilla lomakkeella 
 •  Hae asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista vapaamuotoisella kirjeellä 

Vapaamuotoisessa kirjeessä tulee olla seuraavat tiedot

 • Perustelut, miksi vaadit perimättä jättämistä tai alentamista 
 • Laskun tiedot: laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi
 • Kopio laskusta, jos mahdollista
 •  Omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite)
 • Lisätietoja saat oman kuntasi sosiaalipalveluista.

Hakemus asiakasmaksun huojentamiseksi, tasasuuruisten maksujen oikaisuun tai palvelusetelin arvon korottamiseen 

Hakemukset liitteineen osoitetaan Tyrnävän kunnan henkilöstö- ja hyvinvointijohtajalle.
sähköisesti: kunta@tyrnava.fi  postitse: Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ                           

 Asiakasmaksu                                                                       

 Voidaanko alentaa tai jättää perimättä?              

Säännölliset, kotona annettavat palvelut
(kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)
Kyllä

Pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu
palveluasuminen, palveluasuminen,
tuettu palveluasuminen)

Kyllä

Pitkäaikainen laitoshoito

Kyllä

Pitkäaikainen perhehoito

Kyllä

Tilapäiset kotona annettavat palvelut
(kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)

Kyllä
Tukipalvelut (ateria-, siivous- ja kylvetyspalvelut) Kyllä
Lyhytaikaiset asumispalvelut Kyllä
Lyhytaikainen sosiaalihuollon laitoshoito
(tasamaksu)
Kyllä
Lyhytaikainen perhehoito (tasamaksu) Kyllä

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut
(esim. poliklinikkamaksut,
suun terveydenhuollon maksut, tilapäinen
kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito,
sarjahoitomaksut kuten fysioterapia)

Ei
Lyhytaikainen terveydenhuollon laitoshoito Ei

Maksuvaikeudet ja ylivelkaantuminen
Jos Sinulla tai perheelläsi on toistuvia maksuvaikeuksia ja taustalla on ylivelkaantuminen, ota ensisijaisesti yhteyttä oman kuntasi sosiaalipalveluihin. 

Jos olet eri syistä velkaantunut, koet tarvitsevasi apua ja sinulla on säännöllinen ansio-, eläke- tai muu tulo, voit olla oikeutettu lakisääteisen talous- ja velkaneuvontaan ja mahdollisesti yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Voit ottaa eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteyttä Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojaan puh. 029 56 61460.

Asiakasmaksut ja palvelusuunnitelmat

Hakemus asiakasmaksun huojentamiseksi, tasasuuruisten maksujen oikaisuun tai palvelusetelin arvon korottamiseen

0,12mt .pdf Lataa

Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksut

0,04mt .pdf Lataa

Ikääntyneiden palvelujen suunnitelma 2016–2020

0,22mt .pdf Lataa

Ikäihmisten palveluopas 2019

0,44mt .pdf Lataa

Yhteystiedot

Herranen, Riikka

palveluohjaaja

Haapakorva, Sirpa

terveydenhoitaja

Vikiö, Raisa

osastonhoitaja