-

Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja työskentelee kokoaikaisesti, opiskelee päätoimisesti, toimii yrittäjänä, on omassa työssä, työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa) tai osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Se voi perustua esimerkiksi lapsen kehitykseen ja tuen tarpeeseen, perheen olosuhteisiin tai muuhun lapsen etuun.

Jos lapsella on erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tuen hakijan täytyy pyytää hakemuksensa liitteeksi kunnan lausunnon lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.
Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan
• hoitorahaa 173,74 €/kk/lapsi
• hoitolisää enintään 146,11 €/kk/lapsi (tulosidonnainen).

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan
• hoitorahaa 63,93 €/kk/lapsi
• hoitolisä puolitettuna
 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Tyrnävällä tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/viikko tai että hoidon tarve on kokopäiväinen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteista ja määristä päätetään vuosittain sivistyslautakunnassa. Toimintakaudella 2016-2017 kuntalisää ei makseta heinäkuulta. Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kelan kautta.

Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta varhaiskasvatusoikeuden piiriin kuuluvasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Vanhemmat voivat hakea yksityistä varhaiskasvatusta haluamastaan yksityisestä päiväkodista/ hoitajalta. Tuki maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Perhepäivähoitajan tulee olla yli 18 -vuotias. Hoitopaikan/hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä. Perhepäivähoidosta vastaava aluepäiväkodinjohtaja hyväksyy yksityisen hoitajan. Yksityinen varhaiskasvatus on kunnan valvomaa toimintaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalla / yksityisellä perhepäivähoitajalla sekä perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Tuki myönnetään perheelle, mutta se maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidossa on:

  Enintään 20 h/viikko Kokopäivähoito
alle 3-vuotias 338 €/lapsi/kk 614 €/lapsi/kk
yli 3-vuotias 140 €/lapsi/kk 253 €/lapsi/kk

 

Esikouluikäinen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi

 

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Perusopetukseen osallistuvasta lapsesta, joka kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, maksetaan hoitoraha samalla perusteella kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.