tausta-8324.jpg

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2016 - 30.06.2016

Palvelu

  Keskimääräinen odotusaika

 Lisätietoja

Kotihoito

1-7 vrk

palvelutarpeen mukaan, kiireellisessä tilanteessa heti

Ateriapalvelu

3-7 vrk

 

Turvapuhelin

3 viikkoa

 

Kuljetuspalvelu

2 viikkoa

 

Omaishoidontuki

hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin5 viikkoa

 

Tehostettu palveluasuminen/ laitoshoito

 

 

Palvelutarpeen arviointi

5 vrk

Kiireellisissä tapauksissa heti

Perhehoito

ei toimintaa

 

 

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta. Asiakas saa myönteisen päätöksen, kun palvelulle asetetut kriteerit täyttyvät. Jos kriteerit eivät täyty, asiakas saa kielteisen päätöksen eli palvelua ei myönnetä. Odotusaika tarkoittaa sitä keskimääräistä aikaa, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.