tausta-8324.jpg

Oppimisen tuki

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa oppilaille, jotka ovat jääneet opinnoissaan tilapäisesti jälkeen. Tukiopetusta annetaan oppituntien ulkopuolella. Tukiopetusta voidaan antaa ½ tuntia/opettaja/viikko.                                

 Murron koulun erityisopetus

Koulun tukimuotoja ovat erityisopetuksen  lisäksi eriyttäminen, tukiopetus ja oppilashuoltotyö. Erityisopetus on joustava tukitoimi koulumme arjessa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki  ja erityinen tuki. Murron koululla toimii kolme erityisopettajaa.

 

 Oppilashuoltoryhmä

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa keskustelemaan ja suunnittelemaan Murron koulun oppilashuoltoa sekä sen järjestämistä' ja kehittämistä. Ryhmään kuuluvat tarvittaessa rehtori, erityisopettajat, koulukuraaattori, koululääkäri, kouluterveydenhoitajat, psykologi, sosiaaliohjaaja ja palvelupäällikkö. Oppilashuoltotyö tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä.

Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä kootaan tapauskohtaisesti tarvittava asiantuntijatyöryhmä. (Esimerkiksi kuraattori, terveydenhoitaja, sosialityöntekijä, psykologi ja terapeutti.)  Oppilashuoltotyössä on keskeitä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Asian käsittelyyn kutsutaan aina huoltajat ja harkinnan mukaan myös oppilas.

 Koulukuraattori

Tyrnävän kunnan perusopetuksen piiriin kuuluvien koulujen oppilailla ja vanhemmilla on mahdollisuus käyttää koulukuraattorin palveluja. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja hänen tehtävänä on tukea ja auttaa oppilaita koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa.

Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaiden, heidän vanhempien ja heitä hoitavien ja kasvattavien aikuisten, koulun henkilökunnan sekä toisten viranomaisten kanssa. Kuraattori on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä kun oppilaalla on ongelmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, kotona tai elämässä muutoin tapahtuu suuria muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa puhelimitse tai sovittuna aikana koululla. Tarvittaessa kuraattori tekee kotikäyntejä.

Kuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti  Murrossa keskiviikkoisin ja torstaisin, lv 2019-2020. Tarpeen mukaan ja akuuttitilanteissa näistä aikatauluista poiketaan.

Kouluterveydenhoito

 Koululaisille suoritetaan vuorovuosin sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastukset.

Kouluterveydenhoitaja on paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin ja toisinaan perjantaisin. Kouluterveydenhoitajana  toimii Marja-Riitta Alanko, lv 2019-2020.

 Koulutapaturman sattuessa oppilas lähetetään valvojan kanssa terveyskeskukseen ja koululta otetaan yhteys myös oppilaan  huoltajiin

Hammashoitoa tarjotaan Tyrnävän terveyskeskuksessa kirkonkylällä.