tyrnava-3465.jpg

Etusivu / Palvelulista
 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asuminen

 • Asumispalvelut

  • Sosiaalihuollon laitoshoito

   Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan perustelluista syistä järjestää laitoksessa.

   Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito laitoksessa.

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen

   Kunta järjestää tehostettua palveluasumista henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

   Tehostettu palveluasuminen on pääsääntöisesti iäkkäille tarkoitettua ympärivuorokautista asumispalvelua.

 • Elinkeinot

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja ennaltaehkäisevästi.

   Ehkäisevän päihdetyön avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja sitä tehdään monialaisena yhteistyönä.

  • Maaseutupalvelut

   Maaseutupalvelut

 • Ensiapu ja päivystys

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

   Suun terveydenhuollon päivystys hoitaa kiireellistä hoitoa vaativat suun ja hampaiden alueen sairaudet tai vammat.

  • Lääkäripäivystyksen palvelut

   Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

   Lääkäripäivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa tarvitsevalle.

  • Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut

   Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut toimivat eri paikoissa arkisin ja viikonloppuisin. Vanhempien pitää varmistaa hoito ensin puhelinpäivystyksestä.

   Päivystykseen tulee hakeutua, jos nuorella on äkillinen mielenterveyden sairaus, häiriö, kriisi tai käytösoire.

  • Psykiatrian päivystyspalvelut

   Ympärivuorokautinen psykiatrian päivystys toimii suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

   Kiireellistä hoitoa edellyttävissä psyykkisissä sairauksissa, häiriöissä, kriiseissä tai mielenterveyden ongelmissa on hakeuduttava päivystykseen.

 • Erikoissairaanhoito

  • Saattohoito

   Saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Tyrnävän kunnan järjestämä esiopetus.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Tyrnävän kunnan ruokapalvelu.

 • Hyvinvointipalvelujen tukipalvelut

  • Apuvälinepalvelut

   Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama apuvälineen tarve.

   Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarjoamisesta.

  • Hoitotarvikejakelu

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita. Näitä ovat mm. diabetestarvikkeet.

   Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle.

 • Isyyden vahvistaminen

  • Isyyden selvittämispalvelut

   Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja.

   Lapsen isyyden selvittäminen

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

   Kunnalle tehtävä aloite toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kehitysvammahuolto

  • Vammaispalvelut

   Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Kirjasto on kaikille avoin palvelu. Kirjastossa voit käyttää tai lainata fyysisiä ja digitaalisia aineistoja tai kirjastotilaa.

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua.

   Kotihoitoa ovat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, joilla tuetaan kotona selviytymistä.

  • Kotipalvelu

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Palveluun voi sisältyä mm. aterioita.

   Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, henkilön tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

 • Kotisairaanhoito ja omaishoito

  • Kotisairaalapalvelut

   Kotona annettava sairaalahoito on vaihtoehto sairaalassa tapahtuvalle hoidolle. Hoito on hoitavan lääkärin suunnittelemaa ja toteuttamaa.

   Tietyissä tilanteissa potilas voi saada sairaalahoitoa kotonaan.

  • Kotisairaanhoito

   Kotisairaanhoito on tarkoitettu niille, jotka mm. sairauden vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja.

   Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa.

  • Omaishoidon tuki

   Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona. Siihen voi saada taloudellista tukea.

   Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotioloissa tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen avulla.

 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut

   Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

   Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia sekä auttaa oppimisvaikeuksissa.

 • Koulutus

 • Kuntoutus

  • Fysioterapian palvelut

   Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen.

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

   Lääkinnällinen kuntoutus on neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta.

   Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta.

  • Puheterapian palvelut

   Puheterapia on tarkoitettu niille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia.

   Puheterapeutti tutkii puhe-, kieli- ja kommunikaatiotaitoja ja -häiriöitä sekä kuntouttaa niitä.

  • Sopeutumisvalmennuspalvelut

   Vammainen tai vakavasti sairas henkilö ja hänen läheisensä ovat oikeutettuja sopeutumisvalmennukseen.

   Tavoitteena auttaa vammaista tai sairasta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat asiat ja etsimään niihin ratkaisuja.

  • Toimintaterapian palvelut

   Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää potilaan toimintakykyä. Sitä voidaan antaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

   Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä.

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

 • Lasten päivähoito

  • Avoin varhaiskasvatus

   Lapsenne hyvinvointia tuetaan kunnan varhaiskasvatuspalveluilla. Avoimet päiväkodit, leikkipuistot ja kerhot tarjoavat monenlaista toimintaa.

   Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut.

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Kunta pyrkii löytämään lapsellenne sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

   Tyrnävän kunnan erityisvarhaiskasvatuksen palvelut.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Kunnallisia perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä, Partaalla, yhteensä noin 20.

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotias lapsesi voi saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

   Päiväkotihoitoa Tyrnävällä.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Tyrnävän kunnan ruokapalvelu.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

   Vuorohoito palvelut Tyrnävällä

 • Lastensuojelu

  • Lastensuojelu

   Kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

   Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojeluasioissa sekä kaiken ikäisten henkilöiden akuuteissa kriisitilanteissa.

 • Liikunta ja urheilu

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Metsä-, vesi- ja mineraalivarat

 • Neuvolapalvelut

  • Lastenneuvolapalvelut

   Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

   Lastenneuvolatyö on alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyden edistämistä ohjaamalla ja tukemalla sekä vaihtoehtoja ja voimavaroja lisäämällä.

  • Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

   Nuoret ja aikuiset voivat saada perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa sekä muita seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.

   Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

  • Äitiysneuvolapalvelut

   Raskaana olevat naiset perheineen ovat oikeutettuja äitiysneuvolapalveluihin, joissa seurataan raskauden etenemistä ja vauvan/äidin terveyttä.

   Äitiysneuvolatyö on raskaana olevan naisen ja perheen terveyden edistämistä neuvomalla ja tukemalla, vaihtoehtoja ja voimavaroja lisäämällä.

 • Oikeusturva

  • Potilasasiamiehen palvelut

   Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista.

   Saat ohjeita ja neuvoja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksiisi liittyvistä asioista potilasasiamieheltä.

  • Sosiaaliasiamiehen palvelut

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

   Saat ohjeita ja neuvoja sosiaalipalveluiden asiakkaan oikeuksistasi sosiaaliasiamieheltä sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista.

 • Oma- ja itsehoito

  • Omahoidon neuvonta

   Omahoitoon saa tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Potilas saa neuvontaa lääkityksestä, ravinnosta, hoitovälineiden käytöstä ja kuntoutuksesta.

   Omahoitoon saa tukea ja neuvontaa terveydenhuollon ammattilaisilta.

 • Perhehoito

  • Vammaispalvelut

   Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Tyrnävän kunnan koulukuljetus.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Perusopetus on yhdeksän vuotta kestävä koulutus.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

   Tyrnävän kunnan ruokapalvelu.

 • Perusterveydenhuolto

 • Potilaan oikeudet

  • Potilastietojen tarkistaminen

   Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin.

   Terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin.

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja ennaltaehkäisevästi.

   Ehkäisevän päihdetyön avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja sitä tehdään monialaisena yhteistyönä.

  • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut

   Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

   Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia sekä auttaa oppimisvaikeuksissa.

  • Kriisityö ja psykososiaalinen tuki

   Kriisiapua onnettomuustilanteisiin

  • Mielenterveyspalvelut

   Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä.

   Mielenterveysneuvola palvelee kaikkia kuntalaisia. Mielenterveysneuvolan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

  • Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut

   Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut toimivat eri paikoissa arkisin ja viikonloppuisin. Vanhempien pitää varmistaa hoito ensin puhelinpäivystyksestä.

   Päivystykseen tulee hakeutua, jos nuorella on äkillinen mielenterveyden sairaus, häiriö, kriisi tai käytösoire.

  • Psykiatrian päivystyspalvelut

   Ympärivuorokautinen psykiatrian päivystys toimii suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

   Kiireellistä hoitoa edellyttävissä psyykkisissä sairauksissa, häiriöissä, kriiseissä tai mielenterveyden ongelmissa on hakeuduttava päivystykseen.

  • Psykologipalvelut

   Psykologipalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja kaikenikäisille aikuisille.

   Kunta tarjoaa psykologipalveluita lapsille, nuorille ja kaikenikäisille aikuisille.

  • Päihdehuolto

   Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

 • Rakentaminen

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennuslupa

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

   Kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai muista määräyksistä poikkeaminen vaatii poikkeamislupapäätöksen.

  • Toimenpidelupa

   Toimenpidelupaa haetaan erilaisten rakennelmien ja järjestelmien rakentamiseen.

 • Rokotukset

  • Rokotuspalvelut

   Alle kouluikäisten ilmaiset rokotukset annetaan neuvolassa, kouluikäisten kouluterveydenhuollossa, aikuisten terveyskeskuksessa.

   Rokotus on tehokas keino ehkäistä tarttuvia tauteja. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

 • Röntgen, laboratorio ja muut tutkimuspalvelut

  • Kuvantamispalvelut

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa. Kuvantamistutkimuksia tekevät mm. terveyskeskukset ja sairaalat.

   Kuvantamista voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa.

  • Laboratoriopalvelut

   Terveydenhuollon laboratorioissa tutkitaan mm. veri-, virtsa- ja solunäytteitä. Julkisen terveydenhuollon laboratoriopalveluihin tarvitaan lähete.

   Terveydenhuollon laboratorioissa tutkitaan ja analysoidaan esimerkiksi veri-, virtsa- ja solunäytteitä ja tehdään testejä.

  • Seulontatutkimukset

   Seulontatutkimuksia järjestetään tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seulonnat ovat maksuttomia.

   Kunta järjestää seulontatutkimuksia tiettyjen tautien ja poikkeamien toteamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Nuorta tukeva palvelu

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Kunnan neuvojat kertovat, mitä eri tuottajien palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella.

   Kunta tarjoaa ikääntyville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä.

  • Päihdeongelmaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta

   Kunta tarjoaa neuvontaa siitä, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kunnassa on tarjolla.

   Terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijät kertovat tarjolla olevista palveluista ja ohjaavat tarvittaessa oikeaan palvelupisteeseen.

  • Sosiaaliasiamiehen palvelut

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

   Saat ohjeita ja neuvoja sosiaalipalveluiden asiakkaan oikeuksistasi sosiaaliasiamieheltä sekä julkisten että yksityisten sosiaalihuollon palveluista.

  • Sosiaaliasiamies

   Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien kuntalaisten oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa.

   Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa kuntalaisia sosiaalihuollon muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa oikeuksista sosiaalihuollon asiakkaina.

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

   Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojeluasioissa sekä kaiken ikäisten henkilöiden akuuteissa kriisitilanteissa.

  • Työttömien palveluohjaus

   Kunta tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille neuvontaa terveyteen, työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

   Työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille tarjotaan neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

 • Sosiaalipalvelut

  • Ehkäisevä päihdetyö

   Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden väärinkäytön haittoja ennaltaehkäisevästi.

   Ehkäisevän päihdetyön avulla lisätään kuntalaisten hyvinvointia ja sitä tehdään monialaisena yhteistyönä.

  • Lapsen huoltaminen

   Tarkoitus on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä

  • Lastenvalvoja

   Lastenvalvojan luona sovitaan lapsen huollosta ja lapsen oikeudesta tavata vanhempiaan.

  • Sosiaalipalvelut

   Sosiaalipalvelut

  • Sosiaalipäivystys

   Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteys, kun tarvitaan kiireellistä ja välttämätöntä apua.

   Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojeluasioissa sekä kaiken ikäisten henkilöiden akuuteissa kriisitilanteissa.

  • Sosiaalityö

   Sosiaalipalveluita aikuisille ja lapsille

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

 • Suun ja hampaiden terveydenhuolto

  • Hammashoidon päivystys

   Ympärivuorokautisessa suun terveydenhuollon päivystyksessä huolehditaan esimerkiksi potilaan kiireellisestä pääsystä leikkaushoitoon.

   Suun terveydenhuollon päivystys hoitaa kiireellistä hoitoa vaativat suun ja hampaiden alueen sairaudet tai vammat.

  • Koululaisten suun terveydenhuolto

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaisto tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Hoito on maksutonta.

   Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaisto tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa.

  • Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

   Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita.

   Kunta vastaa mm. lukion, ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suun terveydenhuollosta.

  • Suun terveydenhuolto

   Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja –tarkastukset sekä ohjaus eteenpäin.

   Suun terveyden edistäminen sekä hammassairauksien ehkäisy ja hoito.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Potilasasiamiehen palvelut

   Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista.

   Saat ohjeita ja neuvoja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksiisi liittyvistä asioista potilasasiamieheltä.

  • Potilasasiamies

   Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista.

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus

  • Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

   Hoitajan vastaanotolla saa terveysneuvontaa, haavanhoitoa, ompeleiden poistoja ja rokotuksia. Tarvittaessa potilas ohjataan lääkärin vastaanotolle.

   Lääkärin tai hoitajan vastaanotto kuntalaisille.

  • Potilasasiamiehen palvelut

   Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista.

   Saat ohjeita ja neuvoja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksiisi liittyvistä asioista potilasasiamieheltä.

 • Terveystarkastukset

  • Ikäihmisten terveystarkastukset

   Jokainen, joka kokee terveytensä tai toimintakykynsä heikentyneen ikääntymisen takia, voi hakeutua terveyskeskukseen ikääntyneen terveystarkastukseen.

   Jokainen, joka kokee tai epäilee terveytensä tai toimintakykynsä heikentyneen ikääntymisen takia, voi hakeutua ikääntyneen terveystarkastukseen.

  • Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset

   Eri ikäkausiin, koululaisille ja ikääntyneille, liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kunkin elämänvaiheen ajankohtaisiin asioihin.

   Eri ikäkausiin liittyvissä terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota kunkin elämänvaiheen ajankohtaisiin asioihin.

  • Terveystodistuspalvelut

   Ajokorttia, vakuutuksia tai uutta työpaikkaa varten voidaan tarvita terveystodistus. Sen voi saada työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta.

   Ajokorttia, lentolupakirjaa, eräitä vakuutuksia tai uutta työpaikkaa varten voidaan tarvita terveystodistus.

  • Työikäisten yleiset terveystarkastukset

   Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet.

   Kunta vastaa työikäisten terveystarkastuksista. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.

  • Työttömien terveystarkastukset

   Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.

   Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen.

 • Toimeentulotuki

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Rakennuslupa

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

   Kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai muista määräyksistä poikkeaminen vaatii poikkeamislupapäätöksen.

 • Tuotantoeläimet

 • Työ ja työttömyys

 • Työnhaku ja työpaikat

  • Nuorten työpaja

   Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettuja toiminta- ja tukikeskuksia.

   Työpajatoiminnan avulla parannetaan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Nuorten työpaja

   Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettuja toiminta- ja tukikeskuksia.

   Työpajatoiminnan avulla parannetaan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

 • Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä.

   Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vammaisille ja ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.

  • Vammaispalvelut

   Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

  • Vammaisten palveluohjaus

   Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

 • Vanhusten palvelut

  • Ikääntyvien palveluohjaus

   Kunnan neuvojat kertovat, mitä eri tuottajien palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella.

   Kunta tarjoaa ikääntyville neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä.

  • Kotihoidon tukipalvelut

   Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

  • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

   Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia kykene käyttämään joukkoliikennettä.

   Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vammaisille ja ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

 • Viranomaisten kuulutukset ja ilmoitukset

 • Vuokra-asuminen

  • Tyrnävän asuntotoimi

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Tyrnävän kunnan vuokra-asunnot